Òrgans de participació en la gestió


CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del col·legi i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

El consell escolar està integrat per persones provinents dels diferents sectors de la comunitat educativa; professorat, famílies, personal d’administració i serveis, AMPA, Ajuntament  i equip directiu.

En el marc del Consell Escolar s'estableixen tres comissions: la comissió econòmica, la comissió permanent i la comissió de convivència. 

D’entre les persones membres del Consell Escolar se’n tria una que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

En el curs 2012-13 el Consell Escolar del Centre està format per les següents persones:

Sector famílies

Sector professorat

Representant Ajuntament

Representant AMPA

Representant PAS

Equip directiu

 

CLAUSTRE

El claustre és l'òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació educativa del centre. Està integrat per la totalitat del professorat i el personal tècnic d’educació infantil que hi presten serveis. És presidit per la directora del centre.

El Claustre de l’Escola Mont-roig és el veritable motor de la innovació pedagògica que es realitza al centre. A la nostra escola optem per a fer reunions de Claustre amb caràcter mensual.


COMISSIONS MIXTES

Per tal de garantir la coordinació en el desenvolupament de les activitats i dels serveis que es desenvolupen al centre s’estableixen Comissions en el si de l’AMPA, amb participació de l’equip directiu.

Correspon a aquestes comissions les tasques derivades de la gestió dels serveis que s'ofereix al centre, el servei d'Acollida i el del Menjador, així com l’organització de les activitats extraescolars, les festes o el seguiment de les obres.


ÒRGANS DE COORDINACIÓ

PROFESSORAT:

DEBAT PEDAGÒGIC. Per la seva pròpia idiosincràsia, el Claustre de l’Escola Mont-roig realitza de manera periòdica reunions amb l’objectiu de reflexionar sobre la pràctica educativa i prendre acords de caràcter transversal sobre qüestions bàsiques del procés d’ensenyament/aprenentatge que es desenvolupa al centre. Aquestes reunions, en què hi participen tots els i les membres del Claustre, les anomenem “Debat pedagògic”.

En aquestes reunions es fixa un tema de debat ampli i, a partir del diàleg, es van definint les línies marc d’actuació que es recullen per escrit i s’integren als diferents documents que com a centre estem elaborant o revisant de manera periòdica.


EQUIP DE CICLE. Formen part de l’Equip de Cicle el professorat tutor dels diferents nivells que formen part del Cicle i la seva funció principal és la coordinació de les activitats educatives lectives i complementàries.


AMPA-EQUIP DIRECTIU:

Per anar valorant el desenvolupament del curs i fer les modificacions necessàries, així com per a tenir un espai de trobada i debat, a l’inici de curs s’estableix un calendari de trobades de caràcter trimestral entre l’equip directiu i la Junta de l’AMPA.

 

COMISSIONS MIXTES:

Per a garantir la coordinació en les actuacions que es fan de manera conjunta entre l’AMPA i el centre i especialmente en relació als Serveis que gestiona l’AMPA s’estableixen comissions de treball per a tasques específiques. En aquestes comissions hi participen un o dos membres de l’equip directiu i una representació més nombrosa de l'AMPA. Les Comissions establertes són: Comissió de Menjador i d’Acollida; Comissió d’Extraescolars; Comissió de Festes; Comissió d’Obres.

CALENDARI

BALAGUER TELEVISIÓ

2017 ANY DE...

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

 

Our website is protected by DMC Firewall!